MEDOBRANÍ 2015

/album/medobrani-2015/medobrani-2015-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/bramborak-s-medovym-pivem-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/panel-expozice-s-rojem-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/pred-zahajem-medobrani-100-5123-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/zaber-do-salu-medobrani-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/diskutujeme-a-vysvetlujeme-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/predstavujeme-paropropustne-viko-zateplenych-ulu-100-5094-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/u-medoveho-stanku-dobrovolnych-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/ochutnavka-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/tomas-vysvetluje-a-zvitezil-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/zaujati-hrou-jpg/

—————

/album/medobrani-2015/stanek-nebeskych-jpg/

—————

—————